از فعالیت و ورزش در طبیعت چی میدونی؟

هیجان دوست داری؟

پس بزن بریم

اگر تو هم مثل من دنبال ماجراجویی و سفرهای هیجان انگیز هستی پس همراه ما باش و به گروه آی ادونچر ملحق شو. ما اینجا، تفریحات ماجراجویانه‌ای که کمتر کسی جرات انجامش را دارد به شما معرفی می‌کنیم و با استفاده از تجربه‌های مشترک، ماجراجویی می‌کنیم. سفرهای ماجراجویی، کشف ناشناخته‌هایی که با آن‌ها آشنا نیستیم. هیجان و ایمنی رکن اصلی سفرهای ماست.

سفرهای ماجراجویانه

   

کجا می‌خواهی بری ؟

رفتینگرفتینگ
علم کوه
علم کوه
ملکوه - علم کوه خراسان
ملکوه - علم کوه خراسان
 • دماوند                      ارتفاع ۵۶۱۰ متر
 • علم کوه                    ارتفاع ۴۸۲۶ متر
 • سبلان                      ارتفاع ۴۸۱۱ متر
 • شاخک (۵ قله)           ارتفاع ۴۷۹۵ متر
 • خرسان شمالی           ارتفاع ۴۶۸۳ متر
 • تخت سلیمان            ارتفاع ۴۶۶۵ متر
 • خرسان جنوبی           ارتفاع ۴۶۵۹ متر
 • سیاه سنگ                ارتفاع ۴۶۰۴ متر
 • هرم                        ارتفاع ۴۵۸۷ متر
 • مرجی کش               ارتفاع ۴۵۸۲ متر
 • کسری                     ارتفاع ۴۵۷۷ متر
 • هفت خوان              ارتفاع ۴۵۳۹ متر
 • چالون                     ارتفاع ۴۵۱۱ متر
 • هزار                        ارتفاع ۴۵۰۰ متر
 • سیاه گوگ                ارتفاع ۴۵۰۰ متر
 • سیاه کمان                ارتفاع ۴۴۸۶ متر
 • شانه کوه                  ارتفاع ۴۴۶۹ متر
 • رستم نیشت              ارتفاع ۴۴۲۶ متر
 • قاش مستان              ارتفاع ۴۴۱۲ متر
 • کالو                         ارتفاع ۴۴۱۲ متر
 • کوه شاه                    ارتفاع ۴۴۰۲ متر
 • آزاد کوه                   ارتفاع ۴۳۹۹ متر
 • کله برفی                  ارتفاع ۴۳۹۲ متر
 • مور گل                    ارتفاع ۴۳۸۰ متر
 • خلنو بزرگ                ارتفاع ۴۳۷۵ متر
 • ماش                       ارتفاع ۴۳۷۰ متر
 • منار                         ارتفاع ۴۳۶۱ متر
 • ننوک                       ارتفاع ۴۳۵۱ متر
 • یاپراق                      ارتفاع ۴۳۵۰ متر
 • کله ماری                  ارتفاع ۴۳۴۹ متر
 • خلنو کوچک              ارتفاع ۴۳۴۸ متر
 • سه قپه آسمانی          ارتفاع ۴۳۴۰ متر
 • دو خواهران غریب      ارتفاع ۴۳۳۸ متر
 • میان سه چال            ارتفاع ۴۳۳۵ متر
 • تنگه گلو                   ارتفاع ۴۳۳۵ متر
 • هزار چم                   ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • هرا شرقی                 ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • دو خواهران شرقی      ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • کل قدویس               ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • بن رو                      ارتفاع ۴۳۰۰ متر
 • حوض دال مرکزی       ارتفاع ۴۳۰۰ متر
 • لوی نا                      ارتفاع ۴۳۰۰ متر
غواصیغواصی
علم کوه
علم کوه
ملکوه - علم کوه خراسان
ملکوه - علم کوه خراسان
 • دماوند                      ارتفاع ۵۶۱۰ متر
 • علم کوه                    ارتفاع ۴۸۲۶ متر
 • سبلان                      ارتفاع ۴۸۱۱ متر
 • شاخک (۵ قله)           ارتفاع ۴۷۹۵ متر
 • خرسان شمالی           ارتفاع ۴۶۸۳ متر
 • تخت سلیمان            ارتفاع ۴۶۶۵ متر
 • خرسان جنوبی           ارتفاع ۴۶۵۹ متر
 • سیاه سنگ                ارتفاع ۴۶۰۴ متر
 • هرم                        ارتفاع ۴۵۸۷ متر
 • مرجی کش               ارتفاع ۴۵۸۲ متر
 • کسری                     ارتفاع ۴۵۷۷ متر
 • هفت خوان              ارتفاع ۴۵۳۹ متر
 • چالون                     ارتفاع ۴۵۱۱ متر
 • هزار                        ارتفاع ۴۵۰۰ متر
 • سیاه گوگ                ارتفاع ۴۵۰۰ متر
 • سیاه کمان                ارتفاع ۴۴۸۶ متر
 • شانه کوه                  ارتفاع ۴۴۶۹ متر
 • رستم نیشت              ارتفاع ۴۴۲۶ متر
 • قاش مستان              ارتفاع ۴۴۱۲ متر
 • کالو                         ارتفاع ۴۴۱۲ متر
 • کوه شاه                    ارتفاع ۴۴۰۲ متر
 • آزاد کوه                   ارتفاع ۴۳۹۹ متر
 • کله برفی                  ارتفاع ۴۳۹۲ متر
 • مور گل                    ارتفاع ۴۳۸۰ متر
 • خلنو بزرگ                ارتفاع ۴۳۷۵ متر
 • ماش                       ارتفاع ۴۳۷۰ متر
 • منار                         ارتفاع ۴۳۶۱ متر
 • ننوک                       ارتفاع ۴۳۵۱ متر
 • یاپراق                      ارتفاع ۴۳۵۰ متر
 • کله ماری                  ارتفاع ۴۳۴۹ متر
 • خلنو کوچک              ارتفاع ۴۳۴۸ متر
 • سه قپه آسمانی          ارتفاع ۴۳۴۰ متر
 • دو خواهران غریب      ارتفاع ۴۳۳۸ متر
 • میان سه چال            ارتفاع ۴۳۳۵ متر
 • تنگه گلو                   ارتفاع ۴۳۳۵ متر
 • هزار چم                   ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • هرا شرقی                 ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • دو خواهران شرقی      ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • کل قدویس               ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • بن رو                      ارتفاع ۴۳۰۰ متر
 • حوض دال مرکزی       ارتفاع ۴۳۰۰ متر
 • لوی نا                      ارتفاع ۴۳۰۰ متر
پاراگلایدرپرواز
علم کوه
علم کوه
ملکوه - علم کوه خراسان
ملکوه - علم کوه خراسان
 • دماوند                      ارتفاع ۵۶۱۰ متر
 • علم کوه                    ارتفاع ۴۸۲۶ متر
 • سبلان                      ارتفاع ۴۸۱۱ متر
 • شاخک (۵ قله)           ارتفاع ۴۷۹۵ متر
 • خرسان شمالی           ارتفاع ۴۶۸۳ متر
 • تخت سلیمان            ارتفاع ۴۶۶۵ متر
 • خرسان جنوبی           ارتفاع ۴۶۵۹ متر
 • سیاه سنگ                ارتفاع ۴۶۰۴ متر
 • هرم                        ارتفاع ۴۵۸۷ متر
 • مرجی کش               ارتفاع ۴۵۸۲ متر
 • کسری                     ارتفاع ۴۵۷۷ متر
 • هفت خوان              ارتفاع ۴۵۳۹ متر
 • چالون                     ارتفاع ۴۵۱۱ متر
 • هزار                        ارتفاع ۴۵۰۰ متر
 • سیاه گوگ                ارتفاع ۴۵۰۰ متر
 • سیاه کمان                ارتفاع ۴۴۸۶ متر
 • شانه کوه                  ارتفاع ۴۴۶۹ متر
 • رستم نیشت              ارتفاع ۴۴۲۶ متر
 • قاش مستان              ارتفاع ۴۴۱۲ متر
 • کالو                         ارتفاع ۴۴۱۲ متر
 • کوه شاه                    ارتفاع ۴۴۰۲ متر
 • آزاد کوه                   ارتفاع ۴۳۹۹ متر
 • کله برفی                  ارتفاع ۴۳۹۲ متر
 • مور گل                    ارتفاع ۴۳۸۰ متر
 • خلنو بزرگ                ارتفاع ۴۳۷۵ متر
 • ماش                       ارتفاع ۴۳۷۰ متر
 • منار                         ارتفاع ۴۳۶۱ متر
 • ننوک                       ارتفاع ۴۳۵۱ متر
 • یاپراق                      ارتفاع ۴۳۵۰ متر
 • کله ماری                  ارتفاع ۴۳۴۹ متر
 • خلنو کوچک              ارتفاع ۴۳۴۸ متر
 • سه قپه آسمانی          ارتفاع ۴۳۴۰ متر
 • دو خواهران غریب      ارتفاع ۴۳۳۸ متر
 • میان سه چال            ارتفاع ۴۳۳۵ متر
 • تنگه گلو                   ارتفاع ۴۳۳۵ متر
 • هزار چم                   ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • هرا شرقی                 ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • دو خواهران شرقی      ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • کل قدویس               ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • بن رو                      ارتفاع ۴۳۰۰ متر
 • حوض دال مرکزی       ارتفاع ۴۳۰۰ متر
 • لوی نا                      ارتفاع ۴۳۰۰ متر
دره نوردیدره نوردی
علم کوه
علم کوه
ملکوه - علم کوه خراسان
ملکوه - علم کوه خراسان
 • دماوند                      ارتفاع ۵۶۱۰ متر
 • علم کوه                    ارتفاع ۴۸۲۶ متر
 • سبلان                      ارتفاع ۴۸۱۱ متر
 • شاخک (۵ قله)           ارتفاع ۴۷۹۵ متر
 • خرسان شمالی           ارتفاع ۴۶۸۳ متر
 • تخت سلیمان            ارتفاع ۴۶۶۵ متر
 • خرسان جنوبی           ارتفاع ۴۶۵۹ متر
 • سیاه سنگ                ارتفاع ۴۶۰۴ متر
 • هرم                        ارتفاع ۴۵۸۷ متر
 • مرجی کش               ارتفاع ۴۵۸۲ متر
 • کسری                     ارتفاع ۴۵۷۷ متر
 • هفت خوان              ارتفاع ۴۵۳۹ متر
 • چالون                     ارتفاع ۴۵۱۱ متر
 • هزار                        ارتفاع ۴۵۰۰ متر
 • سیاه گوگ                ارتفاع ۴۵۰۰ متر
 • سیاه کمان                ارتفاع ۴۴۸۶ متر
 • شانه کوه                  ارتفاع ۴۴۶۹ متر
 • رستم نیشت              ارتفاع ۴۴۲۶ متر
 • قاش مستان              ارتفاع ۴۴۱۲ متر
 • کالو                         ارتفاع ۴۴۱۲ متر
 • کوه شاه                    ارتفاع ۴۴۰۲ متر
 • آزاد کوه                   ارتفاع ۴۳۹۹ متر
 • کله برفی                  ارتفاع ۴۳۹۲ متر
 • مور گل                    ارتفاع ۴۳۸۰ متر
 • خلنو بزرگ                ارتفاع ۴۳۷۵ متر
 • ماش                       ارتفاع ۴۳۷۰ متر
 • منار                         ارتفاع ۴۳۶۱ متر
 • ننوک                       ارتفاع ۴۳۵۱ متر
 • یاپراق                      ارتفاع ۴۳۵۰ متر
 • کله ماری                  ارتفاع ۴۳۴۹ متر
 • خلنو کوچک              ارتفاع ۴۳۴۸ متر
 • سه قپه آسمانی          ارتفاع ۴۳۴۰ متر
 • دو خواهران غریب      ارتفاع ۴۳۳۸ متر
 • میان سه چال            ارتفاع ۴۳۳۵ متر
 • تنگه گلو                   ارتفاع ۴۳۳۵ متر
 • هزار چم                   ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • هرا شرقی                 ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • دو خواهران شرقی      ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • کل قدویس               ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • بن رو                      ارتفاع ۴۳۰۰ متر
 • حوض دال مرکزی       ارتفاع ۴۳۰۰ متر
 • لوی نا                      ارتفاع ۴۳۰۰ متر
سنگنوردی طبیعتسنگنوردی

دیواره بیستون

دیواره بیستون با بلندای ۱۲۰۰ متر و پهنه ای بیش از ۵۰۰۰ متر در کوه بیستون قرار گرفته‌است و در میان فنی‌ترین دیواره‌های سنگنوردی جهان جای دارد. بیستون به اورست صخره‌های جهان مشهور بوده و مرتفع‌ترین دیواره ایران و پنجمین دیواره مرتفع دنیا است.

با وجود تمامی تنوع و کلکتیو بودن دیواره، کل پیکر دیواره را می‌توان به سه بخش عمده تقسیم کرد: ستون مرکزی، دیواره‌های بخش غربی و در آخر دیواره‌های بخش شرقی، ظاهر دیواره از سه پله تشکیل شده و در آن ۶۵ مسیر سنگنوردی گشایش شده است. کوه بیستون به واسطه جنبه‌های تاریخی از معروفیت خاصی در جهان برخوردار است که تأثیر آن به نحوی بوده که در ادبیات ما ایرانیان از آن به خوبی و کوهی مقدس یاد شده‌است.

 • بیستون ۱۲۰۰ متر
 • یافته ۸۰۰ متر
 • علم کوه ۴۵۰ متر
 • طزرجان ۳۵۰ متر
 • لجور ۳۵۰ متر
 • اخلمد ۳۰۰ متر
بیستون
بیستون
ماجراجویی در طبیعتکوهنوردی
علم کوه
علم کوه
ملکوه - علم کوه خراسان
ملکوه - علم کوه خراسان
 • دماوند                      ارتفاع ۵۶۱۰ متر
 • علم کوه                    ارتفاع ۴۸۲۶ متر
 • سبلان                      ارتفاع ۴۸۱۱ متر
 • شاخک (۵ قله)           ارتفاع ۴۷۹۵ متر
 • خرسان شمالی           ارتفاع ۴۶۸۳ متر
 • تخت سلیمان            ارتفاع ۴۶۶۵ متر
 • خرسان جنوبی           ارتفاع ۴۶۵۹ متر
 • سیاه سنگ                ارتفاع ۴۶۰۴ متر
 • هرم                        ارتفاع ۴۵۸۷ متر
 • مرجی کش               ارتفاع ۴۵۸۲ متر
 • کسری                     ارتفاع ۴۵۷۷ متر
 • هفت خوان              ارتفاع ۴۵۳۹ متر
 • چالون                     ارتفاع ۴۵۱۱ متر
 • هزار                        ارتفاع ۴۵۰۰ متر
 • سیاه گوگ                ارتفاع ۴۵۰۰ متر
 • سیاه کمان                ارتفاع ۴۴۸۶ متر
 • شانه کوه                  ارتفاع ۴۴۶۹ متر
 • رستم نیشت              ارتفاع ۴۴۲۶ متر
 • قاش مستان              ارتفاع ۴۴۱۲ متر
 • کالو                         ارتفاع ۴۴۱۲ متر
 • کوه شاه                    ارتفاع ۴۴۰۲ متر
 • آزاد کوه                   ارتفاع ۴۳۹۹ متر
 • کله برفی                  ارتفاع ۴۳۹۲ متر
 • مور گل                    ارتفاع ۴۳۸۰ متر
 • خلنو بزرگ                ارتفاع ۴۳۷۵ متر
 • ماش                       ارتفاع ۴۳۷۰ متر
 • منار                         ارتفاع ۴۳۶۱ متر
 • ننوک                       ارتفاع ۴۳۵۱ متر
 • یاپراق                      ارتفاع ۴۳۵۰ متر
 • کله ماری                  ارتفاع ۴۳۴۹ متر
 • خلنو کوچک              ارتفاع ۴۳۴۸ متر
 • سه قپه آسمانی          ارتفاع ۴۳۴۰ متر
 • دو خواهران غریب      ارتفاع ۴۳۳۸ متر
 • میان سه چال            ارتفاع ۴۳۳۵ متر
 • تنگه گلو                   ارتفاع ۴۳۳۵ متر
 • هزار چم                   ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • هرا شرقی                 ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • دو خواهران شرقی      ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • کل قدویس               ارتفاع ۴۳۱۰ متر
 • بن رو                      ارتفاع ۴۳۰۰ متر
 • حوض دال مرکزی       ارتفاع ۴۳۰۰ متر
 • لوی نا                      ارتفاع ۴۳۰۰ متر

ماجراجویی را با ما تجربه کن

   

چرا آی ادونچر؟

ماجراجویی در طبیعت
ماجراجویی در طبیعت

دشت کویر بزرگ ترین کویر ایران

دشت کویر بزرگ‌ترین منطقه کویری ایران است و حدود ۹۷ هزار ۹۴۵ کیلومتر مربع مساحت دارد.

کمربند کویری بزرگ ایران از کوه‌های البرز تا بلوچستان را شامل می‌شود. این منطقه پر از باتلاق نمک است و پدیده‌های شگفت‌انگیز ژئومورفولوژیکی بسیاری را در خود جای داده است.

بیستون بلندترین دیواره ایران

دیواره بیستون با 1200 متر ارتفاع در بیستون کرمانشاه قرار گرفته و بلندترین دیواره طبیعی ایران می‌باشد. 

کوه بیستون 2800 متر است و دیواره آن پهنایی برابر با پنج هزار متر دارد. دیواره طبیعی بیستون را می‌توان به عنوان یکی از عظیم‌ترین دیواره‌های سنگنوردی جهان دانست.

هایقر ژرف ترین دره ایران

دره هایقر ژرف‌ترین دره ایران است که در جنوب فیروزآباد استان فارس قرار دارد. این دره برای فعالیت هایی مانند دره نوردی، سنگ نوردی و ورزش‌های مهیج دیگری از این دست بسیار مناسب است.

 

دماوند بلندترین کوه ایران

دماوند بلندترین کوه ایران که در استان مازندران قرا دارد به عنوان بلندترین آتشفشان آسیا و خاورمیانه معروف است.

این قله در بخش مرکزی رشته کوه البرز قرار دارد و 5610 متر از سطح دریاهای آزاد فاصله دارد. این قله از شهرهای تهران، ورامین، قم و همچنین کرانه‌های جنوبی دریای خزر دیده می‌شود.

آبشار وروار بلندترین آبشار ایران

آبشار وروار در استان کرمان و شهرستان عنبرآباد است. این آبشار، بلندترین آبشار در ایران و خاورمیانه می‌باشد. محل قرارگیری آبشار وروار در رشته کوه جبال بارز بوده و ارتفاع آن، ۱۷۶ متر است.

آب آبشار وروار از کوه علم‌شاه که بلندترین قله جبال بارز است سرچشمه می‌گیرد. برای رسیدن به این آبشار باید به روستای رودفرق رفت و تا رسیدن به آبشار چهار ساعت پیمایش دارد.

کویر سه قلعه تاریک ترین آسمان ایران

کویر سه قلعه تاریک‌ترین آسمان ایران و پنجمین آسمان تاریک جهان است. این منطقه در خراسان جنوبی و 55 کیلومتری شهر سرایان قرار دارد.

سه قلعه با ارتفاع کمی نسبت به دریا قرار گرفته و آب و هوایی بیابانی و نیمه بیابانی دارد. این کویر در محدوده حوضه آبریزکویر نمک واقع شده است.

کارون طولانی ترین رود ایران

رودخانه کارون کارون طولانی ترین رود ایران است. این رودخانه بزرگ‌ترین و پرآب‌ترین رودخانه کشور نیز به حساب می‌آید. کارون، 950 کیلومتر طول دارد و تنها رودی ایران است که در بخش‌هایی از آن می‌توان کشتیرانی کرد.

بستر رود کارون فضای مناسبی را برای علاقمندان به هیجان در آب فراهم آورده است. شاخه های اصلی رود کارون از زرد کوه بختیاری سرچشمه می گیرد

جوجار عمیق‌ترین غار ایران

غار جوجار در استان کرمانشاه قرار دارد و تا عمق 806 متر و 8 سانتی‌متری آن اکتشاف شده است. غارجوجار در فلات شمالی منطقه پراو در قسمت شمال غرب قله شا آودالان كرمانشاه واقع شده است.

دهانه این غار در گذشته به‌صورت هولناكی با قطر زیاد و رو به آسمان قرار داشت. با تغییرات زیست محیطی صورت گرفته در حال حاضر دهانه غار با شیب ملایم و پلكانی و با سنگ‌های صاف و صیقلی نمایان است. رسوباتی كه از شستن خاك بیرون به دال غار منتقل شده است شرایط دسترسی به دهانه غار را برای عموم مردم فراهم آورده.

همراهان ما

   

به ما بپیوندید و بهترین اطلاعات را از ما دریافت کنید

ماجراجویی در طبیعت با آی ادونچر
ماجراجویی در طبیعت با آی ادونچر
logo-samandehi